goedkope inkt bij printgoedkoop.be
overzicht bestelling

Algemene voorwaarden

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

  2. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

  3. Bij gebreke aan aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending van de factuur wordt deze geacht integraal aanvaard te zijn. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand factuurboek en/of de btw aangifte.

  4. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren diensten op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe opdrachten te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

  5. Arbita behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor desgevallend al de vervolgingskosten zoals voorzien in de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties in te vorderen.

  6. Uitdrukkelijk arbitragebeding. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie ARBOVAR belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij ARBOVAR VZW Postbus 10.003 te 3000 Leuven. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 
Mmmm... Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt voor de beste gebruikerservaring. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw winkelwagentje te vullen. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website.
 


inktpatronen en toners webshop - © printgoedkoop.be